دوره های آموزشی سیویل تری دی civil3d

 

در این دوره تخصصی، ما به شما آموزش میدهیم چگونه بدون یادگیری برنامه های جانبی و فقط با استفاده از دستورات پیش فرضِ نرم افزار Civil 3d، پروژه های خود را به آسانی انجام دهید.


با تهیه این محصول، از پشتیبانی مهندس سید محمّد حسینی در برطرف کردن مشکلات پروژه ای خود بهره مند خواهید شد.


این موارد برایتان آشنا هستند؟
آیا تاکنون برای انجام پروژه هایتان مجبور به پرداخت هزینه اضافی شده اید؟
آیا برای محاسبه احجام مجبوربه پرداخت مبلغی به شخص دیگر بوده اید؟
آیا برایتان اتفاق افتاده که نتوانستید اطلاعات پروژه ای که در آن مشغول بودید را استخراج کنید؟
آیا تا بحال به خاطر خطای انسانی در انجام محاسبات بازخواست شده اید؟
آیا زمان زیادی را برای ترسیم پلان و عوارض نقشه ها صرف میکنید؟ شما به یک آموزش پروژه محور نیاز دارید!


آنچه در این دوره می آموزیم:


مقدمه: معرفی منوهای پرکاربرد سیویل


فصل اول: ورود و ایجاد نقاط (Create points)
1:ورود نقاط با استفاده از فایل
text  وگروه بندی نقاط همزمان با ورود (فرمتهای پیش فرض)   
2:گروه بندی نقاط پس از ورود نقاط در فضای ترسیم
3-1:تنظیمات لیبل نمایش نقاط و ساخت لیبل ار تفاعی جدید 
point lable styles
3-2:ساخت لیبل نمایش مختصات نقاط وتغییر رنگ (
XYZ)
4:روش قراردادن ممیز ارتفاعی روی محل نقطه
5:نمایش سه بعدی گروه نقاط با استفاده از
Object Viewer
6:کاهش تعداد ارقام نمایش لیبل نقاط بدون تغییر ماهیت
7:ایجاد اتوماتیک نقاط روی پلان ساختمان یا مسیر،تغییر ارتفاع نقاط و ترسیم جدول نقاط،خروجی گرفتن از نقاط
8:ترسیم اتوماتیک عوارض نقطه ای 
Description key


فصل دوم: سطوح  (Surface)
1: ساختن سطح با استفاده از گروه نقاط
2:ساختن سطح با استفاده از منحنی میزان
countor&drawing objects
3:تنظیمات نمایش سطح
edit surface style (تغییر فواصل منحنی ، تغییر رنگ ، تنظیم نرمی منحنیها)
4:لیبل گذاری و تنظیمات لیبل
5:ساخت لیبل جدید برای منحنی میزان
6:کاهش ارقام نمایش لیبل سطح بدون تغییر ارتفاع منحنی میزان
7:ویرایش سطح با استفاده از
boundary ( other,hide,show )
8:ویرایش مثلث بندی ، تغییر یکپارچه ارتفاع سطح ، کپی کردن چند سطح درون یکدیگر و بریک لاین(
breakLine)
9:آنالیز سطح (بازه ارتفاعی،بازه شیب و مشخص کردن سطح هر بازه،محاسبه حجم بین دو ارتفاع از یک سطح)
10-1:محاسبه حجم بین دوسطح
Volume Dashboard
10-2:درج جدول احجام در صفحه ترسیم
10-3:نحوه بدست آوردن مجموع چندین حجم
10-4:نمایش سطح خاکریزی و خاکبرداری بصورت
hatch با استفاده از منوی آنالیز
10-5:درج لیبل اختلاف ارتفاع دو سطح در صفحه ترسیم
11:ایجاد نقاط روی سطح ، استخراج نقاط از سطح ، گروه بندی نقاط ایجادشده
12:ترسیم سطح دیواره های عمودی ومحاسبه حجم بین دو دیواره با استفاده از دستور
UCS


فصل سوم: مسیر (Alignment )
1:منوی
Alignments Layout واستفاده از ابزارهای ترسیمی برای ساخت الاینمنتها (ترسیم تانژانتها ،انواع قوسهای ساده و مرکب،انواع قوسهای اسپیرال)
2-1:تعریف الاینمنت با استفاده از مشخصات قوس ارایه شده ازطرف طراح
2-2:تعریف الاینمنت با استفاده از آبجکتهای ترسیمی(پلی لاینها،کمانها،...) ارایه شده ازطرف طراح
3:لیبل گذاری الاینمنت و تنظیمات(لیبل کیلومتراژ،لیبل قوسها و جدول مشخصات قوس)
4:خروجی گرفتن وگزارشگیری از الاینمنت (
Alignment Report)
5-1:ایجاد نقاط روی مسیر (
Create Alignment-Points)
5-2:ایجاد نقاط روی پلی لاین مسیر
5-3:ایجاد نقاط روی مسیرو گرفتن ارتفاع از سطح های موجود
6:آشنایی با دوردرمسیر(
Superelevation)
7:تعریف پارکینگ و اضافه عرض (
Create Widening-Automatice Widening)
8-1:ساخت لیبل نمایش مختصات روی الاینمنت
8-2:نحوه قرار دادن علامت + کیلومتراژ روی محور الاینمنت


فصل چهارم: پروفیل وخط پروژه (Profile )
1:استخراج پروفیل از سطح وترسیم
Create surface profile
2:تنظیمات استایل نمایش پروفیل
Edit profile view style
3:استخراج پروفیل با استفاده از فایل تکست و ترسیم
Create profile from file
4:رسم خط پروژه با استفاده از منوی
Profile creation tools
5:ترسیم وتنطیمات پروفیل طولی
Profile view properties
6:لیبل گذاری روی پروفیل ها ، تغییر رنگ لیبلها و ویرایش
7:نمایش آبجکتهای مسیر روی پروفیل طولی
Project objects to profile view
8:تعریف خط پروژه با استفاده از مشخصات ارایه شده از طرف مشاور(تبدیل فایل اتوکد پروفیل به فایل سیویل)
9:گزارش گیری از پروفیل طولی
profile reports
10:معرفی خط پروژه از طریق کیبورد
11:ساخت
Band مجزا برای نمایش ارتفاعی هر سطح در یک سطر
12:ساخت
Style برای نمایش ارتفاع در محل شکست پروفیل


فصل پنجم: مقاطع عرضی (Sections)
1:نمونه برداری
sample line
2:ویرایش لیبل سمپل لاین
Sample line properties&edit sample line style
3:ترسیم مقاطع عرضی
Section view
4:استایلهای مقاطع عرضی و لیبل گذاری روی مقاطع
5-1:محاسبه حجم بین دو سطح بصورت مقطع برداری
5-2:جدول احجام و کاربرد منوی
Masking در الاینمنت


فصل ششم: کوریدور و اسمبلی (Corridor&Assembly)
1: تعریف و منوهای اسمبلی و ساب اسمبلی
Assembly&Subassembly
2: ساخت اسمبلی با استفاده از پروفیل تیپ ارائه شده و اسمبلی شرطی
3-1:کوریدور و ترسیم مقاطع عرضی
3-2:اعمال سوپرالویشن در مقاطع عرضی
3-3:محاسبه احجام و ترسیم جدول روی مقاطع عرضی
4: اسمبلی شرطی و تعریف دیوار حائل در خاکریزی
ConditionalCutOrFill
5:اسمبلی شرطی و تعریف برم با ارتفاع و پله های متغیر
ConditionalCutOrFill
6:اسمبلی شرطی نوع دوم
ConditionalHorizontalTarget


فصل هفتم: فیچرلاین و گریدینگ (Feature Line&Grading)
1:روشهای ساخت وایجاد فیچرلاین
2:ابزارهای ویرایشی فیچرلاین
Edit Geometry&Edit Elevation
3:گریدینگ و روشهای مختلف ساخت گریدینگ
Grading Creation Tools
4:طراحی کانال و ساخت پروفیل تیپ مقطع کانال با فیچرلاین و گریدینگ ومحاسبه احجام
5:مدل کردن محوطه وتشکیل سطح سایت مسکونی برای محاسبه حجم اولیه


فصل هشتم: پارسل (parcel)
1: منوی پارسل و روشهای تفکیک زمین
Parcel creation tools
Create parcel from objects
Create right of way
2-1:استایل و لیبلهای نمایش پارسل
Parcel properties&Parcel style
2-2:تغییر شماره و نام قطعه بندی و وارد کردن اطلاعات توصیفی
2-3:درج مشخصات پارسل درصفحه ترسیم
2-4:جدول و تنظیمات نمایش موضوعات درون جدول
3: گزارش گیری
Reaport manager


فصل نهم: شیت بندی (Sheet&Layout)
1:شیت بندی نقشه های توپوگرافی
2:شیت بندی پلان در
layout
3:تغییر ابعاد شیت پلان در
layout
4:شیت بندی پلان پروفیل
5-1:شیت بندی مقاطع عرضی
5-2:تغییر تعداد مقاطع در هر شیت و تنظیمات فواصل
5-3:تغییر ابعاد شیت مقطع عرضی در
layout


فصل دهم:ترسیم اتوماتیک عوارض خطی


فصل یازدهم: تقاطع همسطح (ساخت کوریدور یکپارچه در تقاطع Base Line )


فصل دوازدهم :محاسبه حجم عملیات خاکی در مسیرهای موازی و نزدیک به یکدیگر(حذف و اصلاح تداخل عملیات خاکی در مسیر-حدف حجم مشترک)


فصل سیزدهم: اصلاح تداخل کوریدور در قوسها با استفاده از گریدینگ (Fix BowTies)


فصل چهاردهم: مدل کردن سایت با توجه به ارتفاع خط پروژه (پروژه برآورد اولیه حجم عملیات خاکی طبق نقشه طرح)


فصل پانزدهم: مدل کردن و ساخت اسمبلی سد(پروژه برآورد اولیه حجم عملیات خاکی ،ترسیم مقاطع و جدول احجام Material List )


فصل شانزدهم : محاسبه سطوح رگلاژ ، سطح بستر خاکبرداری و خاکریزی ،سطح ترانشه  (CC,CF,T )


فصل هفدهم : بهسازی مسیرواستخراج خط پروژه از لبه آسفالت موجود و برآورد اولیه حجم عملیات خاکی


فصل هجدهم : طراحی اسمبلی ترکیبی برآورد حجم عملیات خاکی Compact&Rockfill ،اصلاح گپی مقاطع درمحاسبه احجام


فصل نوزدهم : پروژه راه دانشگاهی با استفاده از نشریه 415 و محاسبه المانهای افقی و قائم مسیر
(پرگارزنی،رسم الاینمنت،پروفیل طولی و خط پروژه،اسمبلی و ترسیم مقاطع عرضی و جدول احجام،منحنی بروکنرو استفاده در احجام)


 به بیان ساده تر:
در فصل اول و دوم با نحوه ورورد نقاط به نرم‌افزار و تشکیل سطح آشنا می شوید و روش مقایسه و محاسبه حجم بین سطوح را خواهید آموخت وبا یادگیری این دوفصل می‌توانید برآورد حجم عملیات خاکی معادن، انواع دپو مصالح و گودبرداریها را به راحتی محاسبه کنید واز اطلاعات رقومی پروژه از قبیل جدول احجام، گزارش گیری کنید. همچنین چندین نکته در مورد استایلهای نمایش نقاط و سطح درانتهای مباحث گنجانده شده است که به کمک آنها می‌توانید استایلهای متفاوت و مد نظرتان را تولید کنید.


در فصل سوم تا ششم در مورد مبحث مسیر صحبت شده و مواردی از قبیل راهها، راه‌آهن، کانالها و زهکش و در کل عوارض خطی که نیاز به آنالیز دارد را شامل می‌شود. رسم پروفیل طولی محور مدنظر، تعریف خط پروژه، رسم مقاطع عرضی، روش‌های طراحی پروفیل تیپ مقطع یا اسمبلیها و ایجاد کوریدور مسیر یا کانال و ... در این فصول قرار گرفته و علاوه بر موضوعات ذکر شده روش‌های ساخت لیبل و استایلهای متفاوت هریک از مباحث گفته شده در قالب مثالهای اجرایی بیان‌شده که با فراگیری مباحث این فصول در مورد محاسبات احجام در پروژه‌هایی از قبیل لایروبی کانالها، حجم لایه ریزی ها در مسیر، مشخص کردن محل دیوار حائل بصورت اتوماتیک با تعریف شروط و ارائه گزارشهای مستند، دیگر نگرانی برای مهندسین عزیزدرانجام این موارد وجود نخواهد داشت.
 آموزش اسمبلیهای شرطی با استفاده از مثالهای کاربردی یکی از باارزشترین قسمتهای فصل سوم تا ششم می‌باشد.


مبحث فیچرلاینها و گریدینگ در فصل هفتم قرار گرفته است که یکی از پرکاربردترین مباحث سیویل برای برآورد اولیه احجام قبل از انجام عملیات زمینی می‌باشد. مهندسین عمران نقشه برداری با یادگیری این فصل توانایی مدل کردن طرح های پیشنهادی، قبل از اجرا را پیدا خواهند کرد که همین توانایی در خیلی از پروژه‌ها جلوی ضرر مالی ناشی از خطا در طراحی، قبل از اجرا را خواهد گرفت. تسلط به این مبحث یک امتیاز ارزشمند برای هر مهندس خواهد بود که باعث برتری اطلاعاتی نسبت به همکارانتان خواهد شد.


درفصل هشتم درباره منوی پارسل صحبت شده است که برای مهندسینی مفید خواهد بود که نیاز به تفکیک و تقسیم عوارض مسطحاتی از قبیل زمینهای کشاورزی، محوطه سازی، تقسیم بندی شهرک ها با توجه به مساحتهای مورد نظر و همچنین استخراج گزارشهای آنالیزهای انجام شده دارند که تمامی این اطلاعات را میتوانند در قالب فایلهای excel، word، pdf و... خروجی بگیرند.


در فصل نهم به شیت بندی در نرم افزار civil 3d که یکی از موارد بسیار پرکاربرد بوده و معمولا متخصصین حرفه ای از آن استفاده می کنند پرداخته شده است.استفاده از این دستورات، مطمئناَ صرفه جویی زمانی قابل توجهی برای خروجی گرفتن اطلاعات در بر خواهد داشت.


درفصل دهم روش ترسیم اتوماتیک عوارض خطی بوسیله سیویل آموزش داده شده است. یکی از مشکلات در مورد ترسیم نقشه با استفاده از کروکی که بسیار زمان بر است با این روش برطرف می‌شود.


در تقاطع های همسطح که دو مسیر بهم میرسند کاربر باید مسیر را بگونه ای طراحی و ترسیم کند که هیچ گونه پله یا گپ در محل تقاطع وجود نداشته باشد. درفصل یازدهم تکنیکی برای ساخت یک مسیر یکپارچه در تقاطع ها آموزش داده شده است.


یکی از مشکلات در مسیرهای موازی تداخل حجم عملیات خاکی است. در بعضی از پروژه‌ها پاشنه کار و محل خاکریزی با مسیر دیگر دارای تداخل هستند که باعث می‌شود حجم عملیات خاکی واقعی نباشد. در فصل دوازدهم به دوروش این مشکل برطرف می‌شود.


در مسیرهایی که از قوسهای تند استفاده می‌شود اگر ارتفاع خاکریزی یا خاکبرداری زیاد باشد، درون قوسها تداخل پاشنه مسیر یا سرترانشها باعث محاسبه اشتباه حجم عملیات خاکی میگردد که در فصل سیزدهم یک تکنیک با استفاده از فیچرلاین و گریدینگ برای رفع این مشکل در قالب یک پروژه واقعی آموزش داده می‌شود.


یکی از مهارتهای مورد نیاز، برآورد اولیه حجم عملیات خاکی سایت پلانها و محوطه قبل از اجرا می‌باشد که در فصل ۱۴ با استفاده از فیچرلاین و گریدینگ و ارتفاع پروژه‌این برآورد را انجام می‌دهیم


فصل پانزدهم روش برآورد اولیه حجم عملیات خاکی و متریالهای بکار رفته در سدهای مخزنی را برای اولین باردر فضای مجازی و اینترنت خواهید دید. اگر این فصل با دقت زیاد فراگرفته شود، تقریبا 80 درصد مشکلات مهندسین در نحوه محاسبه حجم و همچنین ساخت اسمبلیها رکیبی و پیچیده را رفع خواهد کرد. پیشنهاد میکنم این فصل با دقت و تامل ویژه ای مشاهده شود.


در فهرست‌بها آیتمی بنام سطح رگلاژ و پروفیله کردن مسیر وجود دارد که با مترمربع سنجیده می‌شود. نرم‌افزار سیویل قابلیت محاسبه کلی این سطوح را به تفکیک دارا می‌باشد که در این فصل به انجام یک پروژه با این روش پرداخته‌ایم


در فصل هفدهم با نمونه پروژه‌ای از بهسازی مسیر آشنا می‌شوید. مسیری که موجود است و از یک سمت نیاز به تعریض دارد و عملاً خط پروژه، ارتفاع آسفالت موجود است. در این فصل ما ارتفاع خط پروژه را از لبه آسفالت موجود گرفته و محاسبات احجام را انجام می‌دهیم.


در فصل هجدهم هم یک پروژه آماده‌سازی مسیر راه‌آهن و یک پروفیل تیپ با شرایط متغیر را انجام داده‌ایم تا علاوه بر مرور آموزش‌های فصول قبل دوستان با نمونه یک پروژه واقعی آشنا شوند.


در انتهای مجموعه نیز یک پروژه دانشگاهی با استفاده نشریه 415 یا طرح هندسی راه در مورد طراحی مسیرانجام شده که علاوه بر مرور یکسری از دستورات آموزش داده‌شده در پکیج، روش‌های محاسبه المانهای افقی و عمودی مسیر در طراحی‌ها بیان‌شده است.
روش‌هایی که در این مجموعه آموزش داده می‌شود، قابل‌تعمیم در دیگر پروژه‌ها می‌باشد و خیلی راحت می‌توانید از این روش‌ها در پروژه‌های دیگر استفاده کنید.


دسترسی از هر کجا که هستید
دوره آموزشی
Civil 3d بصورت ویدئویی تولید شده است که باعث می شود نیاز به شرکت در کلاس های حضوری را نداشته باشید و وقت خود را در اثر رفت و آمد تلف نکنید و همیشه به محتوای دوره دسترسی داشته باشید.


سرعت در دسترسی به دوره
برای دریافت این دوره نیاز به صرف هزینه دانلود ندارید.پکیج با پست پیشتاز و بدون صرف هزینه ای از طرف شما ارسال می شود که باعث میشود در کمترین زمان ممکن، یعنی بین 1 تا 3 روز کاری به دست شما برسد.


در مسیر یادگیری، یکسال کنارتان خواهیم بود
همراهی ما بعد از تهیه پکیج تمام نخواهد شد.تیم پشتیبانی و مهندس سید محمد حسینی با حوصله به سوالات پروژه ای و مشکلات شما پاسخ خواهند داد.( پس از تهیه پکیج درگروه پرسش و پاسخ فنون عمران که مختص کاربران ما ایجاد شده عضو خواهید شد. )


شما برای یادگیری کدام روش را انتخاب می کنید؟
اگر شما به دنبال روشی برای یادگیری نرم افزار
Civil 3d هستید راه های مختلفی پیش رو دارید، از جمله شرکت در کارگاه های حضوری، مطالعه کتاب آموزشی و یا استفاده از پکیج های آموزشی، اما ما به شما فیلم آموزشی را توصیه می کنیم و دلایلی منطقی برای آن داریم.
اصولا برای یادگیری از طریق کتاب، نیاز به یک کتاب مرجع داریم که معمولا اینگونه کتابها حجم زیادی داشته و مطالعه آن نیاز به زمان زیادی خواهد داشت.می توان از کتاب به عنوان مرجع رفع اشکال استفاده کرد. برای یادگیری از طریق کتاب تکنیک های خاصی نیاز است که اکثریت با آن آشنایی ندارند و نیاز به تمرین دارد.
همانطور که می دانید شرکت در دوره های حضوری باکیفیت اصولا زمانبر بوده و هزینه کلی بیشتری خواهد داشت.برای مثال، هزینه هر جلسه 1.5 ساعتۀ نرم افزار
Civil 3d به صورت خصوصی توسط مهندس حسینی 150000 تومان می باشد که به بیان ساده تر شما با تهیه پکیج فقط هزینه 2 جلسه دوره حضوری با کیفیت را پرداخت خواهید کرد!

در پکیج فنون Civil 3d، روش تدریس به گونه ای انجام شده که بعد از یادگیری و دیدن کل مجموعه، کاربر بصورت خلاقانه می تواند از روش های مختلف به پاسخ سوالات و هدف پروژه برسد.در این مجموعه از پرداختن به مباحثی که کاربرد ندارد اجتناب شده و کاربر سردرگم نمی شود.